Программалык аккредитация1.1. Билим берүү программасынын мазмуну жана окуу методикалык жактан камсыз болушу

5-11-кл Кыргыз тили жана адабияты

7-11-кл Физика астрономия

1-класс Математика

1-класс Алиппе

2-класс Математика

2-класс Кыргыз тили

3-класс Математика

3-класс Кыргыз тили

4-класс Математика

4-класс Кыргыз тили

5-6-кл Математика календардык план

7-11-кл Алгебра календардык план

7-11-кл Геометрия календардык план

5,6,7,8,9-кл Технология сабагынын календардык планы

3-11-кл Англис тили КТП

5-9-кл Информатика КТП

6-11-кл Биология КТП

6-11-кл География КТП

2-4-кл Көркөм өнөр КТП

5-6-кл Көркөм өнөр КТП

8-11-кл Химия КТП

1-11-кл. Орус тили жана адабияты сабагынын КТП

5-11-кл. Адам жана коом КТП

9-11-класс Кыргызстан жана Дүйнөнүн тарыхы КТП

2-11-кл. Дене тарбия КТП

1-7 класстар Музыка КТП


1.2

1.3

1.4

МТБ боюнча маалымат

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

МТБны жакшыртуу планы