ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА МИЛДЕТТЕР

Милдеттер 2017-2018 окуу жылы.

1.Жаны технологияларды колдонуу менен бардык сабактардан окуучулардын билим сапатын 1.5% жогорулатуу.

2.Мугалимдердин тажрыйбаларын райондук, областтык масштабда жайылтуу, профессионалдуулугун арттыруу.

3. Окуучуларды нравалык маданиятка, кыргыз элинин салттарын пайдаланып, патриоттулук

тарбия берүүгө жетишүү,

4.Ата-энелер менен байланышты күчөтүү, аларды тарбия ишине тартуу, балдарга болгон жоопкерчилигин арттыруу.

5.Мектептин материалдык базасын чындоо.

Милдеттер 2017-2018 окуу жылы.

1.Жаны технологияларды колдонуу менен бардык сабактардан

окуучулардын билим сапатын 1.5% жогорулатуу.

2.Мугалимдердин тажрыйбаларын райондук, областтык

масштабда жайылтуу, профессионалдуулугун арттыруу.

3. Окуучуларды нравалык маданиятка, кыргыз элинин салттарын

пайдаланып, патриоттулук тарбия берүүгө жетишүү,

4.Ата-энелер менен байланышты күчөтүү, аларды тарбия ишине

тартуу, балдарга болгон жоопкерчилигин арттыруу.

5.Мектептин материалдык базасын чындоо.

Кутулуучу натыйжалар

1. Жаны технологияларды колдонуу менен бардык сабактардан билим сапат жогорулайт

2. Мугалимдердин тажрыйбаларын райондук масштабда жайылтылат, атайын курстарга жиберилет, мектеп ичинде семинар-тренингдер өткөрүлөт. Райондук масштабда тузулгон усулдук кабинеттин иштеши жакшырат.

3. Окуучуларды нравалык маданиятка тарбиялоо жүргүзүлөт, мугалимдер кыргыз элинин салттарын кээ бир элементтерин пайдаланып тарбия берүүгө жетишет. Мындан окуучулар арасында кылмыштуулук азаят,ыймандуу адептүү окуучулар тарбияланат. Мекенди суйууго патриот болууга тарбияланат.

4.Ата-энелер менен байланыш күчөйт, балдарына болгон жоопкерчилиги жогорулайт

5. Спонсорлор, долбоорлор аркылуу мектептин базасы чындалат.

Кутулуучу натыйжалар

1 . Жаны технологияларды колдонуу менен бардык сабактардан

билим сапат жогорулайт

2. Мугалимдердин тажрыйбаларын райондук масштабда

жайылтылат, атайын курстарга жиберилет, мектеп ичинде

семинар-тренингдер өткөрүлөт. Райондук масштабда тузулгон

усулдук кабинеттин иштеши жакшырат.

3. Окуучуларды нравалык маданиятка тарбиялоо жүргүзүлөт,

мугалимдер кыргыз элинин салттарын кээ бир элементтерин

пайдаланып тарбия берүүгө жетишет. Мындан окуучулар

арасында кылмыштуулук азаят,ыймандуу адептүү окуучулар

тарбияланат. Мекенди суйууго патриот болууга тарбияланат.

4.Ата-энелер менен байланыш күчөйт, балдарына болгон

жоопкерчилиги жогорулайт

5. Спонсорлор, долбоорлор аркылуу мектептин базасы

чындалат.